Growing grass, growing success: Pembrokeshire

Past Event - booking closed

30 April 2019

10:30 AM - 2:30 PM

Trellyffaint, Nevern, Newport, Pembrokeshire

SA42 0NZ


Working together to bring you the 2019 spring farm walks:

What are the practical aspects of growing a successful business through grass and forage?

Join AHDB Dairy, BGS and LIC on our farm walk where we explore how Dairy farmer Peter Cozens has optimised his grass management.

  • Autumn block calving – the simple way: Peter has a well-established autumn-block grazing system, we find out how ‘keeping it simple’ works best for him.
  • Managing the people ‘jigsaw’: We find out how Peter successfully manages the different needs of his staff and how the balances this with the needs of the business.

  • Maximising the benefits of the easy-care cow: Find out about the challenges and opportunities that come with managing a cross-bred herd.
  • Utilising grass simply: How to make the most out of both grazed grass and silage.

Programme:

10.30am – Registration

11.00am – Welcome

11.10am – Farm Walk, hosted by Peter Cozens, facilitated by LIC & AHDB

13.00pm – Round up by BGS, followed by light lunch and opportunity to talk with trade sponsors

Hosted by Rex Paterson Farms Ltd, by kind permission of Douglas Paterson courtesy of Peter Cozens

Please ensure you are wearing clean and appropriate footwear

Pre-registration is required Register at: ke.events@ahdb.org.uk or phone 01904 771218

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.

*********************************************************************************************************************************

Gweithio ar y cyd i ddarparu teithiau cerdded o amgylch ffermydd yng ngwanwyn 2019

Beth yw agweddau ymarferol tyfu busnes llwyddiannus drwy borfa a phorthiant?

Ymunwch ag AHDB Llaeth, Cymdeithas Tir Glas Prydain a LIC (Corfforaeth Gwella Da Byw) ar daith gerdded o amgylch fferm i edrych ar y ffordd mae’r ffermwr Llaeth Peter Cozens yn gwneud y mwyaf o’i ddull o reoli’r borfa.

  • Lloia mewn bloc yn yr hydref – y ffordd syml: mae gan Peter system bori sydd wedi’i hen sefydlu, gyda’r fuches yn lloia mewn bloc yn yr hydref, a chawn wybod sut mae ‘cadw pethau’n syml’ yn gweithio orau i Peter.  
  • Rheoli’r ‘jig-so’ pobl’: Cawn wybod sut mae Peter yn llwyddo i reoli anghenion amrywiol ei staff gan gydbwyso hynny ag anghenion y busnes.

  • Gwneud y mwyaf o fuddiannau buchod sy’n hawdd i ofalu amdanynt: Dysgwch mwy am yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil rheoli buches croesfrid.
  • Gwneud defnydd syml o laswellt: Sut i wneud y mwyaf o borfa a silwair.

Rhaglen:

10.30am – Cofrestru

11.00am – Croeso

11.10am – Taith Gerdded o Amgylch y Fferm yng nghwmni Peter Cozens, gyda chymorth LIC ac AHDB

13.00pm – Crynodeb gan Gymdeithas Tir Glas Prydain, yna cinio ysgafn a chyfle i siarad â noddwyr masnach

Dan ofal Rex Paterson Farms Ltd, gyda chaniatâd caredig Douglas Paterson trwy gwrteisi Peter Cozens

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau glân ac addas os gwelwch yn dda

Mae angen cofrestru ymlaen llaw Cofrestrwch ar: ke.events@ahdb.org.uk neu ffoniwch 01904 771218

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.

Topics:

Sectors:


×