Grow more - Graze more - Earn more: Denbighshire

Past Event - booking closed

31 July 2019

10:30 AM - 12:30 PM

The Plough, Saint Asaph, Denbighshire

LL17 0LU


Getting the best possible start for 2020

Join us for a workshop focusing on how to use your own grass growth data to help you create an autumn grazing plan to ensure the best possible start to the 2020 grazing season.

Workshop at - The Plough, St Asaph, Denbighshire LL17 0LU

                         Wednesday 31st July 10.30 am – 12.30pm

Your pasture management this autumn will determine grass availability, quality and intakes next year. Since every extra tonne of grass grazed increases profit by £334 per hectare, can you afford not to be ready?

Complete your own written grazing plan with the help of Pasture to Profit consultants Piers Badnell, Bess Jowsey or Sean Chubb from LIC.

Topics will include:

  • Target autumn grass covers – to build cover, or not?
  • Optimising production by maximising grazing

Meetings are aimed at anyone actively involved in rotational paddock grazing management. Attendees are asked to bring their current grass growth rates and an average of their previous 3-5 years Autumn growth rates (1st August until close). If you don’t have these Forage for Knowledge data will be used.

Support after the meeting will be provided via a WhatsApp group with AHDB’s Forage & Grassland Dairy Scientist; Siwan Howatson.

The cost of attending this meeting is funded via your levy.

To find out more or book a place, please contact Richard Davies on richard.davies@ahdb.org.uk or 07966 237841

Dairy Pro Points are available for attending this event, Click here for more details.  

*****************************************************************************************************************

Cael y dechrau gorau posib i 2020

Ymunwch â ni mewn gweithdy sy’n canolbwyntio ar sut i ddefnyddio’ch data twf porfa eich hun i’ch helpu i greu cynllun pori yn yr hydref i sicrhau’r dechrau gorau posib i dymor pori 2020.

Gweithdy yn - The Plough, Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 0LU

Dydd Mercher 31ain Gorffennaf 10.30 am - 12.30pm

Bydd y ffordd rydych chi’n rheoli’ch porfa yn yr hydref yn pennu maint, ansawdd a chymeriant porfa'r flwyddyn nesaf. Am fod bob tunnell ychwanegol o laswellt a borir yn cynyddu’r elw gymaint â £334 yr hectar, allwch chi fforddio peidio â bod yn barod?

Lluniwch eich cynllun pori ysgrifenedig eich hun gyda help ymgynghorwyr Pasture to Profit, Piers Badnell, Bess Jowsey, neu Sean Chub o LIC (Livestock Improvement Company).

Bydd y pynciau’n cynnwys: 

  • Targedau gorchudd glaswellt yn yr hydref – adeiladu gorchudd ai peidio?
  • Lletem wastad neu serth? A’i effaith ar dymor 2020
  • Cynhyrchu gymaint â phosib drwy wneud y mwyaf o’r borfa

Mae’r cyfarfodydd ar gyfer unrhyw un sydd wrthi’n rheoli system pori caeau ar gylchdro. Gofynnir i fynychwyr ddod â’u cyfraddau twf porfa presennol gyda nhw, ynghyd â chyfartaledd eu cyfraddau twf Hydref dros y 3-5 mlynedd diwethaf (1af Awst hyd y dyddiad cau). Os nad yw’r rhain gennych chi, defnyddir data Forage for Knowledge.

Darperir cefnogaeth ar ôl y cyfarfod drwy grŵp WhatsApp gan Wyddonydd Porthiant a Glaswelltir Llaeth AHDB; Siwan Howatson.

Telir cost mynychu’r cyfarfod hwn gyda’ch lefi.

I gael mwy o fanylion neu i archebu lle, cysylltwch â Richard Davies ar richard.davies@ahdb.org.uk neu 07966 237841

 

Topics:

Sectors:


×