New water resources regulation in Wales

Past Event

Thu, 01 April 2021

12:00 PM - 1:15 PM


Webinar recording

Join us for a session to learn about the recently introduced regulations and how to ensure you comply.

The regulations are a cause of concern for many welsh dairy farmers and some changes may be required around nutrient management planning, fertiliser applications, protection of water from pollution and manure and silage storage.

You’ll hear from our guest speakers Keith Owen, environmental consultant and Chris Duller, grass and soils consultant.

The webinar will cover:

  • The rules and when each element come into force
  • Working out your nutrient loading
  • Managing grassland nutrient application limits
  • Measuring slurry storage capacity and optimising what you have
  • How risk maps are practically used on farm to reduce cost and improve efficiency

There will also be opportunity to have your questions answered and we will highlight other AHDB resources to help.

For further information about this webinar contact Jamie McCoy on Jamie.mccoy@ahdb.org.uk or 07823 790440.

Rheoliadau newydd ar gyfer adnoddau dŵr yng Nghymru

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn i ddysgu am y rheoliadau a gyflwynwyd yn ddiweddar a sut i sicrhau eich bod yn cydymffurfio.

Mae’r rheoliadau’n destun pryder i nifer o ffermwyr llaeth yng Nghymru, a gall fod angen gwneud rhai newidiadau i gynlluniau rheoli maethynnau, gwasgaru gwrtaith, atal dŵr rhag cael ei lygru, a storio tail buarth a silwair.

Byddwch yn clywed gan ein siaradwyr gwadd Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a Chris Duller, ymgynghorydd glaswellt a phriddoedd.

Bydd y weminar yn trafod:

  • Y rheolau a phryd y bydd pob elfen yn dod i rym
  • Pennu’ch llwyth maethynnau
  • Rheoli cyfyngiadau gwasgaru maethynnau ar dir glas
  • Mesur eich gallu i storio slyri a gwneud y mwyaf o’r hyn sydd gennych
  • Sut mae mapiau risg yn cael eu defnyddio’n ymarferol ar ffermydd i leihau costau a gwella effeithlonrwydd

Mi fydd yna gyfle hefyd ichi gael atebion i’ch cwestiynau a byddwn yn tynnu sylw at adnoddau AHDB eraill all helpu.

I gael mwy o wybodaeth am y wemiar hon cysylltwch â Jamie McCoy ar Jamie.mccoy@ahdb.org.uk or 07823 790440.

Topics:

Sectors:


If you have any questions about this event, please contact us using the details below.

E jamie.mccoy@ahdb.org.uk

T 07823 790440


Other Events

×